Privacy policy

A https://bokodil.com BOKODIL weboldal (továbbiakban: Weboldal) (tulajdonosa: Heilman Petra Kata, továbbiakban: „Tulajdonos”, vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Ebben a tájékoztatóban leírom, hogy milyen adatokat és milyen módon gyűjtök és használok fel. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és a jelen oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújtok számodra a személyes adataid védelméről és az ezekre vonatkozó jogaidról. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogi Feltételekben írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Fenntartom magamnak a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésemmel bármikor módosítsam. A következő belépéseddel elfogadod a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően további beleegyezés kikérésére nincs szükség.

Jelen szabályok kialakításakor a Weboldal különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit.

1. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő, tulajdonos: Heilman Petra Kata (továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhely: 1151 Budapest, Kemény István utca 89.
Nyilvántartási szám: 57021902
Adószám: 58674613-1-42
Honlap: http://bokodil.com/
Elérhetőség: +36 30 851 7413 | info@bokodil.com | press@bokodil.com

A tárhely-szolgáltató adatai:
Név: Sybell Informatika Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.
Cégjegyzékszám: 01-09-293034
Adószám: 25859502-2-42
Elérhetőség: +36 1 707 6726 | info@sybell.hu
A Sybell Informatika Kft. az adatok tárolását végzi, a feldolgozásukra nem jogosult. | Sybell adatvédelmi tájékoztató

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

3. Fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Személyes adat különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

E-mail: (Electronic mail) elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

Internet: az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un. metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat.

Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkedik el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és visszaugrásokat (hypertext).

Sütik (cookies): weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponens. Két alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ún. session cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell szabályozni. A weboldalakon tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k használatáról.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

4. Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
 • az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

5. A Weboldal adatkezelési tevékenységei

A Weboldal felkeresése során kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja: A https://bokodil.com/ oldalt látogatók adatainak kezelése a szolgáltatás és az oldal megfelelő, biztonságos működésének teljesítése érdekében történik. Az adatok kezelése adatbiztonság, valamint a honlap és (online) szolgáltatások optimalizálása és javítása szerint történik.
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdek, hogy a weboldal védve legyen, továbbá, hogy javuljon a szolgáltatások minősége.
Az érintettek kategóriái: A honlap látogatói
Személyes adatok köre: A honlap felkeresésével az IP címe és a honlap látogatásának dátuma, a felkeresett URL, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.
Adatmegőrzési idő: A honlap felkeresésével nyert személyes adatok hetente kerülnek archiválásra, az utolsó 52 darab esemény tárolódik annak keletkezésétől számított 1 év időtartamra, majd azt követően automatikusan törlődnek.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek: Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a honlap látogatója.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy döntesz, hogy nem adod meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy esetleg nem tudod majd igénybe venni a szolgáltatást. A weboldalon megadott személyes adatok megőrzése kizárólag addig tart, ameddig erre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében az adatot kezelem, valamint – hozzájárulás esetén – a hozzájárulás visszavonásáig.

Sütik

A süti (angolul: cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi azt a szervernek, a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az általad látogatott oldal internetes beállításait elmentse, így, ha újra azt a honlapot keresed fel, azonos eszközről, az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

Sütiket a leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében sütiket csak abban az esetben tárolhatok az eszközeiden, ha erre feltétlenül szükség van, elengedhetetlen a honlap működéhez, ezeket nevezzük szükséges sütiknek. Minden egyéb típusú süti használatához a te hozzájárulásodra van szükségem.

A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Adatkezelő tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a felhasználó igényeire szabni. Az Adatkezelő a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Ha a böngészőben, vagy a készülékeden vannak cookie-k, le tudod olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogatsz. A közösségi honlapok (pl.: Facebook) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tudsz informálódni.

A szükséges sütik alapján kezelt személyes adatok jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz a jogos érdek. A további sütik esetében a hozzájárulása alapján kerül sor az adatkezelésre, azaz GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban tekintheted meg és állíthatod be.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adat tárolására nem kerül sor.

Tárolt/Állandó cookie: Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatók:

 • Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A weboldal egyes részeinek letöltésekor az általam használt látogatáselemző szoftver (a Google Inc. (“Google”) által működtetett Google Analytics) automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a személyes adataidat tartalmazó adatfájlokat helyez el a számítógépeden. Ennek megtörténtéről a jelenleg érvényes jogszabályok szerint értesítést is kapsz, amikor először az oldalra látogatsz, és jóváhagyásodat kérem ehhez. Az adatfájlok a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásaid alkalmával kapott korábbi adatfájlok révén származó információ az üzemeltetőhöz kerül. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga, _gat, _gid), funkciójáról ezen az oldalon kapsz tájékoztatást. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot névtelenítve (anonimizáltan) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). Amennyiben meg szeretnéd akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatásodat az analitikához, használd ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető). (Adatfeldolgozó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)
 • Közösségi hálózatok: Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférj a közösségi média hálózatokhoz, megoszthasd véleményed másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook vagy a YouTube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
 • Média: Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a YouTube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
 • Funkcionális: Ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban a https://www.allaboutcookies.org/verify weboldal felkeresésével szerezhetsz további információkat.

A cooke kezelése különféle módokon történhet. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

 • Minden cookie elfogadása
 • Minden cookie elutasítása
 • Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A sütikkel kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhatsz, a korábbi látogatásaid során elhelyezett adatfájlokat törölheted, ennek pontos módjáról a következő oldalakon találsz információkat:

Cookie-k és webhelyadatok kezelése Chrome-ban,
Információ a sütikről Firefox-hoz,
Cookie-k kezelése Internet Explorerben és Edge-ben.

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezársz egy oldalt, a böngésződ automatikusan törölje a böngészési adatokat. Erről itt olvashatsz.

Hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés célja: A feliratkozók részére a szolgáltatásokkal, programokkal, pályázatokkal, podcastokkal, kiadványokkal kapcsolatos információk eljuttatása.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettek kategóriái: Bármely természetes személy
Személyes adatok köre: Név, e-mail cím
Adatmegőrzési idő: A hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik, azonban az Európai Bizottság az Egyesült Államokat megfelelő védelmet nyújtó országnak minősítette, a Mailchimp pedig csatlakozott a Privacy Shiledhez: https://mailchimp.com/help/gdpr-faq/ Címzettek: A hírleveleket Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) alkalmazás segítségével továbbítom. A hírlevél feliratkozás a weboldal hírlevél feliratkozás űrlapján keresztül történik.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adod meg a hírlevél feliratkozáshoz a szükséges adatokat, akkor nem fogok tudni hírlevelet küldeni a számodra. A levelek tartalmazzák a vállalkozás nevét, elérhetőségét, ezért reklámnak minősülnek.

Programok (természetes személyek részére)

A programokra természetes személyek jelentkezhetnek a honlapon elérhető elektronikus formanyomtatvány (űrlap) kitöltésével.

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által szervezett programokra történő regisztráció, illetve tájékoztató levél (levelek) küldése a regisztráció sikerességéről vagy sikertelenségéről visszaigazoló e-mail(ek) formájában.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az érintettek kategóriái: A programokra jelentkező természetes személyek.
Személyes adatok köre: A regisztráló személy neve, e-mail címe, a regisztrált résztvevők létszáma, esetlenként a résztvevők életkora sávos bontásban, egyéb a résztvevő által megosztott kérés a rendezvénnyel kapcsolatban. A programon jelenléti ív készül.
Adatmegőrzési idő: A program végétől számított 5. év vége.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek: Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adatok forrása: Természetes személyek.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy döntesz, hogy nem adod meg a személyes adataidat, az semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy esetleg nem tudsz jelentkezni a programra.

Az Adatkezelő által a jelentkező számára küldött válaszlevél tartalmazza a jelentkező által megadott adatokat (emlékeztetésként), illetve az elengedhetetlen információkat a programmal kapcsolatban vagy azt a tényt, hogy a program megtelt és a jelentkező várólistára került. Ezen kívül abban az esetben küldök a jelentkező számára e-mailt, amennyiben a program változik, esetleg elmarad, vagy ha várólistára kerültél, de időközben felszabadult hely az adott programra.

Pályázatok

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által meghirdetett pályázatokra beérkezett jelentkezők adatainak kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az érintettek kategóriái: A pályázatra jelentkező természetes személyek adatai.
Személyes adatok köre: A pályázó személy neve, e-mail címe, telefonszáma, születési dátuma, pályázaton indított műve, a pályázó rövid bemutatkozása, a pályázó által feltöltött esetleges fotók (logó, művészeti produktumról készült kép), a pályázó weboldal elérhetősége és márkaneve (ha van), számlázási név, számlázási cím, adószám.
Adatmegőrzési idő: A pályázat lezárását követő 5. év vége.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek: Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben egy pályázatot valamely szervezet támogatja, akkor annak elbírálásában részt vesznek, a pályázatokat megkapják.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a pályázó vagy annak törvényes képviselője.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy döntesz, hogy nem adod meg a személyes adataidat, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy nem tudsz jelentkezni a pályázatra.

Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: A kapcsolati űrlapot kitöltő személyek részére részére a szolgáltatásokkal, programokkal, pályázatokkal, podcastokkal, kiadványokkal, illetve együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos információk eljuttatása e-mailen keresztül. A válaszlevelek nem rendszeres jelleggel kerülnek kiküldésre. Az űrlap kitöltése nem minősül hírlevél feliratkozásnak.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettek kategóriái: Bármely természetes személy
Személyes adatok köre: Név, e-mail cím
Adatmegőrzési idő: A hozzájárulás visszavonásáig.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek: Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a kapcsolati űrlapon kért adatokat, akkor nem kerül kiküldésre válaszlevél az Ön számára.

Fotók készítése az egyes rendezvényeken

Adatkezelés célja: A programokon, egyéb eseményeken készített fotók, videóanyagok adatkezelése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettek kategóriái: Bármely természetes személy, aki az eseményeken megjelenik.
Személyes adatok köre: A természetes személy képmása és/vagy hangja.
Adatmegőrzési idő: A hozzájárulás visszavonásáig vagy a kép készítését követő 5. év vége.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek: Az adatok kezelésére az Adatkezelő, illetve a vele megbízás-ban álló a feladat ellátásához nélkülözhetetlen szakember (fotós) jogosult. Az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jogszabályokban foglaltak betartására hívok fel, valamint titoktartásra kötelezek.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a természetes személy.
Adatszolgáltatás módja, következménye: A BOKODIL rendezvényein, mint Adatkezelő fénykép- és/vagy videó fel-vételek készülnek, amely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A fényképeket és/vagy videó felvételeket saját honlapomon (https://bokodil.com) valamint Facebook (https://www.facebook.com/bokodil), YouTube (https://www.youtube.com/chan-nel/UCaSbTnU409zCZXp7wKb0Nww) és Instagram (https://www.instagram.com/bokodil) oldalamon, valamint egyéb (papíralapú) tájékoztató anyagaimon fogom közzé tenni. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadottnak tekintendő a rendezvényre történő belépéssel, kivéve, ha a rendezvényre való belépéskor jelezd számomra, hogy a fentiekhez nem szeretnél hozzájárulni. Ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést biztosítok Neked, amelynek segítségével a fotós nem fog rólad fénykép- és/vagy videó felvételt készíteni, illetve az elkészült fénykép – és/vagy videó felvételen utólagosan felismerhetetlenné fogom tenni képmásodat, hangodat.

Könyvelési feladatok, számla kiállítása

Adatkezelés célja: A díjfizetéssel járó rendezvényeken, bármely más partner, személy részére kiállított számla adatainak kezelése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése.
Az érintettek kategóriái: Természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, ügyvéd, ügyvédi iroda és minden olyan vállalkozás, amelynek a neve egyben a természetes személy neve is.
Személyes adatok köre: Név, cím, szolgáltatás megnevezése, fizetendő összeg.
Adatmegőrzési idő: A számlát a számviteli törvény értelmében annak kiállításától számított 8. év végéig őrizöm.
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Adatfeldolgozó megnevezése: Nagy Zoltán – egyéni vállalkozó
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Székhely: 1135 Budapest, Béke utca 59. f.sz. 1.
Nyilvántartási szám: 50258789
Adószám: 67455342-1-41
Elérhetőségei:
Tel: +36 20 565 8644
E-mail: nagyzoltan73.ev@gmail.com
Címzettek:
Adatkezelő a számla kiállítását a NAV online számlázó program (cím: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.) segítségével teljesíti.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a számla címzettje.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adod meg az adataid, a számla kiállítása nem lehetséges.

Elektronikus nyugta kiállítása

Adatkezelés célja: BOKODL kiadvány és egyéb termékeinek vásárlása esetén bármely partner, személy részére kiállított nyugta adatainak kezelése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése.
Az érintettek kategóriái: Természetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, ügyvéd, ügyvédi iroda és minden olyan vállalkozás, amelynek a neve egyben a természetes személy neve is.
Személyes adatok köre: E-mail cím, szolgáltatás/termék megnevezése, fizetendő összeg.
Adatmegőrzési idő: A számlát a számviteli törvény értelmében annak kiállításától számított 8. év végéig őrizöm.
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Adatfeldolgozó megnevezése: Nagy Zoltán – egyéni vállalkozó
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok
Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Székhely: 1135 Budapest, Béke utca 59. f.sz. 1.
Nyilvántartási szám: 50258789
Adószám: 67455342-1-41
Elérhetőségei:
Tel: +36 20 565 8644
E-mail: nagyzoltan73.ev@gmail.com
Címzettek:
Az Adatkezelő a nyugta kiállítását az Invee online nyugta kiállító program (cégnév: Salonic International Kft., cím: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes utca 23., cégjgyzéksz szám: 01 09 356924, adószám: 27916379-2-41) segítségével teljesíti. Adatkezelési tájékoztató: https://www.invee.hu/adatkezelesi-tajekoztato
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a nyugta címzettje.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adod meg az adataid, a nyugta kiállítása nem lehetséges.

Központ e-mail címre érkezett levelek kezelése

Az info@bokodil.com e-mail címre küldött elektronikus levélben veheted fel a kapcsolatot velem. Ezen kívül a bokodil.info@gmail.com e-mail címet használom, kapcsolatfelvétel céljából. Minden más esetben a levél annak tartalma szerint kerül elbírására és az határozza meg kezelésének további sorsát is, amely jelen tájékoztató szerinti módon valósul meg. Az elektronikus e-mail címre küldött panasznak nem minősülő leveleket, vagy olyan levelet, amely nem kapcsolódik pályázathoz, programhoz, kiadványhoz, tehát nem szükséges egy esetleges elszámoláshoz, igazoláshoz, azok elintézését követő 1 évig őrzőm.

A tartalmában panasznak minősülő leveleket az alábbiak szerint kezelem:

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban e-mailben az Adatkezelő részére benyújtott panasz kezelése, érdemi intézése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6) bekezdés
Az érintettek kategóriái: Bármely természetes személy.
Személyes adatok köre: Név, e-mail cím, panaszban esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.
Adatmegőrzési idő: A panasz kivizsgálását, jogerős lezárását követő 5. év végéig.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
Címzettek: Az info@bokodil.com e-mail címre érkező leveleket saját levelezőrendszerem segítségével kezelem.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a természetes személy.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adod meg a panasz kivizsgálásához szükséges adatokat, úgy nem tudom a panaszt megfelelően kezelni, megválaszolni.

Közösségi média platformok

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel nem állok szerződéses jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működök együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, Instagram LLC., YouTube LLC, Anchor, Spotify AB

Az Adatkezelő az alábbi platformon van jelen:
Facebook: https://www.facebook.com/bokodil
Instagram: https://www.instagram.com/bokodil/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaSbTnU409zCZXp7wKb0Nww
Google Podcast: https://podcasts.gogle.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80OTY1OGQwMC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
Spotify: https://open.spotify.com/show/01ZWtxPFhds5Usnz51eSWY
Anchor:
https://anchor.fm/bokodil

Facebook és Instagram:

Mellettem (Adatkezelő) – a GDPR értelmében – a Facebook és az Instagram (a továbbiakban együttesen: közösségi média) üzemeltetője is önálló adatkezelőnek minősül. A közösségi média felületek üzemeltetői által végzett adatkezelésére csak korlátozottan van befolyásom. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatom és paraméterezhetem a kezelt adatokat, ott minden tőlem telhetőt megteszek az adatkezelés Rendeletnek való megfeleltetéséért.

A közösségi média felületeken a velem megosztott adataidat úgy, mint komment, cikk, videó, kép, hanganyag, egy oldal linkje, stb., az adott média felület teszi nyilvánossá, elérhetővé. Amennyiben úgy látom, hogy egy adott tartalom nem alkalmas saját oldalamon nyilvánosságra hozzam, úgy azt az oldalamról törlöm. Ellenkező esetben a tartalmat az oldalamon láthatóvá teszem, amennyiben erre a közösségi média felület lehetőséget biztosít. A chatfelület segítségével azonnali üzenetváltásra is lehetőséged van.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Az adatkezelés célja: a látogatókkal, lehetséges ügyfelekkel való kapcsolattartás. Mindig lehetőséged van arra, hogy kérdéseidet az Adatkezelő által jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségekre elküldd ezzel kapcsolatban.

Az Adatkezelő felhasználja a közösségi média felület üzemeltetője által rendelkezésére bocsátott demográfiai, érdeklődésen alapuló, viselkedésalapú vagy helyalapú célcsoport-definíciókat a reklámokhoz, azért, hogy csak az érdeklődésednek megfelelő reklámokat kapj. Személyes azonosítás részemről nem történik. Az oldal-statisztikákat, amelyeket a média felület üzemeltetője bocsát a rendelkezésemre, csak korlátozottan tudom befolyásolni és nem tudom kikapcsolni. Az így nyert adatokat 30 napig őrzöm.

Az Adatkezelő adatkezelése a Facebook Messenger chatbox és az Instagram dm használata során

A kezelt adatok köre: az érintett Facebook Messenger, illetve Instagram részére megadott vezeték- és utóneve (vagy felhasználóneve); feltett kérdések és válaszok, a levelezés tartalma. neme, továbbá a Facebook esetében a Messenger-azonosítója; e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az adatkezelés a Messenger, Instagram alkalmazásán elérhető chatbot elindulása után az érintett erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. A chatbot elindulását követően az érintettel folytatott beszélgetés teljes egészét a BOKODIL oldalán bejövő üzenetként rögzíti. A chatbot a beszélgetés során lehetőséget biztosít az azonnali párbeszédre.

A közösségi média felület üzemeltetőjének adatkezelése

A közösségi média felület üzemeltetője targetált marketing eljárást alkalmaz. A targetált marketing azt jelenti, hogy többféle szempont, célcsoport alapján beállítható, kinek szánok egy hirdetést, kinél jelenjen meg, ez független attól, hogy a közösségi média felületen be van-e jelentkezve vagy regisztrált-e. A közösségi média által gyakorolt targetálásra az Adatkezelőnek nincs befolyása, jogalapját a közösségi média felület üzemetetője határozza meg, a jogalap tekintetében önálló felelőssége van. A targetálást az Adatkezelő nem tudja kikapcsolni vagy módosítani.

Tájékoztatlak, hogy a szociális média felület üzemeltetőjének lehetősége van a profil, – és viselkedésadataidat használni, hogy ezáltal a szokásaid, személyes kapcsolataid, preferenciáid kiértékelje. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő nem rendelkezem döntési jogkörrel, arra ráhatásom nincs.

További információt az üzemeltető adatkezelésével, illetve az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban a szolgáltató alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

A honlapon találhatók olyan oldalakra mutató linkek, melyek nem az Adatkezelő által felügyelt oldalakra navigálnak. Az ott található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

YouTube és Google Podcast

A YouTube üzemeltetője a Google, amely a Rendelet értelmében önálló adatkezelőnek minősül. A platform kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat a platform adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A YouTube (Google LLC) adatkezelési tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelés célja: A podcast-ok, hang- és videófelvételek elérése és a hallgatottságára vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése.
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az érintettek kategóriái: A YouTube csatorna és a Google Podcast felület látogatói. A podcast epizódokat meghallgató természetes személyek.
Személyes adatok köre: YouTube fiókhoz használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk, továbbá a hanganyagok/videók lejátszásának mennyisége, időtartama, a hallgatott epizód/videó címe, a hallgató földrajzi elhelyezkedése.
Adatmegőrzési idő: A platform szabályzata alapján van lehetőséged van az adatokat törölni.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás a Google részére történik.
Címzettek: A podcastok, hang- és videófelvételek a YouTube (Google-központ, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) alkalmazás segítségével kerülnek megosztásra, azonban az Európai Bizottság ezeket megfelelő védelmet nyújtó országoknak minősítette, a fentebb említett alkalmazások pedig csatlakoztak a Privacy Shiledhez.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a YouTube csatornát felkereső természetes személy.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudja megnézni a BOKODIL YouTube csatornájára feltöltött videókat, illetve a Google Podcast felületére feltöltött Podcast tartalmakat.

Spotify és Anchor

A Spotify a Rendelet értelmében a Spotofy és az Anchor önálló adatkezelőnek minősül. A platform kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat a platform adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.spotify.com/hu/legal/privacy-policy/ , https://anchor.fm/tos

Adatkezelés célja: A podcast-ok,  hangfelvételek elérése és a hallgatottságára vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Érintettek kategóriái: A Spotify és Anchor felületet látogató természetes személyek, felhasználók. A podcast epizódokat meghallgató természetes személyek.
Személyes adatok köre: Spotify fiókhoz használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk, illetve a lejátszás mennyisége, időtartama, a hallgatott epizód címe, a hallgató földrajzi elhelyezkedése, a hallgatás platformja (Spotify, Google Podcast, Egyéb).
Adatmegőrzési idő: A hozzájárulás visszavonásáig.
Adattovábbítás: A GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik, azonban az Európai Bizottság az Egyesült Államokat megfelelő védelmet nyújtó országnak minősítette, a Spotify pedig csatlakozott a Privacy Shiledhez.
Címzettek: A podcastokat a Spotify (Spotify USA Inc., 150 Greenwich Street, Floor 62, New York, NY 10007, USA), az Anchor (Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden) alkalmazások segítségével kerülnek megosztásra, azonban az Európai Bizottság ezeket megfelelő védelmet nyújtó országoknak minősítette, a fentebb említett alkalmazások pedig csatlakoztak a Privacy Shiledhez.
Adatok forrása: A személyes adatok forrása a podcast hallgató, aki önszántából indította el a hanganyagokat.
Adatszolgáltatás módja, következménye: Az adatok megadása önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy esetleg nem hallgathatod meg az adott hanganyagot (podcastot).

Egyéb információk a weboldal adatkezelési tevékenységével kapcsolatban:

A személyes adataidat papír alapon külön, elzárt szekrényben és/vagy elektronikusan jelszóval védett számítógépen tárolom. A számítógéphez az Adatkezelőn kívül másnak nincs hozzáférése. A számítógép nem egy hálózat része, nincs szükség külön jogosultságkezelésre.

Az Adatkezelő a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek még az adatkezelésben:

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:

Gmail, Google Analytics (adatvédelmi elvei)

6. Az adatokhoz való hozzáférés

A Weboldal külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Megfelelő informatikai, technikai intézkedésekkel gondoskodom arról, hogy az általam kezelt személyes adatokat védjem többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog: Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog tartalma: /GDPR 13-14. cikk/
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog: Hozzáféréshez való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog tartalma: /GDPR 15. cikk/
Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:

 • milyen személyes adatait
 • milyen jogalapon
 • milyen adatkezelési cél miatt
 • mennyi ideig kezeli
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)
 • alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog: Helyesbítéshez való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog tartalma: /GDPR 16. cikk/ Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog: Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog tartalma: /GDPR 17. cikk/
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték
 • a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog: Korlátozáshoz való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog tartalma: /GDPR 18. cikk/
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog: Adathordozhatósághoz való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog tartalma: /GDPR 20. cikk/
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
 • Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog: Tiltakozáshoz való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog tartalma: /GDPR 21 cikk/
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog: Hozzájárulás visszavonásának joga
Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jog tartalma: /GDPR 7. cikk (3) bekezdés/
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

Jogorvoslati lehetőség: Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga
A jogorvoslati lehetőség tartalma: /GDPR 77. cikk/: Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Jogorvoslati lehetőség: Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)
A jogorvoslati lehetőség tartalma:/GDPR 79. cikk/: Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék, elérhetősége:

cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.,
telefon.: +36 1 354 6000.
A törvényszékek elérhetősége:  https://birosag.hu/torvenyszekek

Kelt., Budapest, 2022. április 01.

X